ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Özgörkey”veya Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Özgörkey tarafından Çalışanların, Çalışan Adaylarının, Şirket Paydaşlarının, Şirket Yetkililerinin, Müşterilerin, Potansiyel Müşterilerin, Ziyaretçilerin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Taraf, Kurum ve Kuruluşların Çalışanlarının, Paydaşlarının ve Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunmasına önem verilmekte ve gerekli özeni göstermektedir. Bu kapsamda zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkan verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarılmaktadır. Bu bağlamda Sizinle olan ilişkimiz kapsamında kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde:

 • • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
 • • Grup şirketlerinin personel temin süreçlerine destek olunması
 • • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 • • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • • Talep ve şikayet yönetimi
 • • Üst düzey yöneticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası süreçlerine destek olunması
 • • Şirket prosedürleri ve bu prosedürlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
 • • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • • Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;
 • • Müşteriler ile sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
 • • Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • • Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
 • • Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,
 • • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,
 • • Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,
 • • Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,
 • • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • • Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi,
 • • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, gibi amaçlar,
 • • Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
 • • Potansiyel müşterilere uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası gibi amaçlarla ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Özgörkey tarfaından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün, eğitim ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yasal yükümlülükler ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Özgörkey tarafından yürüttüğümüz ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; ilişkili şirketlerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, idari operasyonlar, Şirketimiz tesisleri ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşteri değerlendirme, şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki süreçler, iç ve dış denetimler, mali işler, her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması; Şirketimiz ve direk ve dolayşı iştirak ilişkisi içerisinde olduğumuz şirketlerinin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Toplanan kişisel verileriniz; yasal yükümlülükler ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Özgörkey tarafından yürüttüğümüz ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; ilişkili şirketlerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, idari operasyonlar, Şirketimiz tesisleri ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşteri değerlendirme, şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki süreçler, iç ve dış denetimler, mali işler, her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması; Şirketimiz ve direk ve dolayşı iştirak ilişkisi içerisinde olduğumuz şirketlerinin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Özgörkey tarafından kişisel veriler ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca, kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz ihtiyaç ve uygulamaları ile ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar saklanmakta, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


VERİ GÜVENLİĞİ

Özgörkey olarak, sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.


KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Özgörkey olarak, sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız. Kişisel veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin, KVKK hükümleri uyarınca, Özgörkey’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda haklarınıza ilişkin taleplerinizi; intrenet sitemizde yer alan kişisel verilerin korunması başvuru formunda belirlenen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletmeniz durumunda, Özgörkey tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.